Waarschuwing voor vacaturefraude! Lees meer

privacyverklaring

Privacyverklaring Projob B.V.

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring zullen wij u hierover nader informeren. 

Wanneer u informatie aan Projob B.V. verstrekt, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onderstaand beleid.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u:

 • zich bij Projob inschrijft of registreert op ons kantoor, op onze beurzen, website(s) of portals;
 • een overeenkomst met Projob heeft in welke vorm dan ook;
 • communiceert met Projob (bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of schriftelijk);
 • deelneemt aan sociale-media-activiteit(en) van Projob (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of u met/via uw eigen social media account aan te melden;
 • zich abonneert op een nieuwsbrief of job alert van Projob;
 • vrijwillig deelneemt aan enquêtes en/of deelname aan (een) actie(s), spel of prijsvraag van Projob;
 • cookies accepteert die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt.

Kortom: Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat bij Projob of u zich op enigerlei wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarvoor verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Projob verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken inzake uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, training, persoonlijke-/loopbaanontwikkeling en -inzetbaarheid, salarisadministratie, personeelsmanagement en consultancy/advies.

Waar worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wanneer u persoonsgegevens aan Projob verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in onze database. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) verzamelen. Uw persoonsgegevens kunnen in opdracht van Projob door onze serviceproviders worden verwerkt en opgeslagen. Projob heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze serviceproviders, waaronder de vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden.

Voor welke doeleinden gebruikt Projob uw persoonsgegevens?

 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Projob aanbiedingen te kunnen doen;
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals;
 • om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Projob verwerkt, afhankelijk van het doel en/of de dienstverlening, onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, curriculum vitae (CV) en motivatie, persoonlijke websites en/of profielpagina’s, KVK nummer, werkervaring, diploma’s, certificaten en trainingen (kopie), bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens indien u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Projob bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens van kandidaten en coachees (afnemers van diensten t.b.v. (loopbaan)ontwikkeling):

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Projob kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Projob uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Projob uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken.

Indien u met Projob overeenkomt dat wij u introduceren bij onze opdrachtgever(s) zullen wij het door u aangeleverde CV ongewijzigd doorsturen aan die opdrachtgever(s).

Voor welke doeleinden gebruikt Projob uw bijzondere persoonsgegevens?

De bijzondere gegevens die Projob verwerkt betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse wet- en regelgeving is terug te vinden. 

Aan wie verstrekt Projob uw bijzondere persoonsgegevens?

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, verwerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact met Projob. Indien u voor ons heeft gewerkt of een dienst heeft afgenomen, blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen. Indien u niet meer bemiddeld of benaderd wilt worden, dan kunt u dit aangeven. U wordt dan niet meer bemiddeld of benaderd door Projob.

Gegevens van (potentiële) zakelijke relaties

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties?

Persoonsgegevens die Projob van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals;
 • om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Projob verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties?

Projob kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Projob kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Projob uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Projob uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Gegevens die wij verwerken van websitebezoekers

In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Algemeen

Uw rechten
U kunt op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen. Wanneer u beschikt over inloggegevens voor onze besloten portals, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. U kunt een verzoek indienen via privacy@projob.nl dan wel per brief (Projob B.V. t.a.v. de Data Protection Officers, Van Baerlestraat 63-65, 1071 AR te Amsterdam). Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Beveiliging
Projob spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Projob, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de manier Projob uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via privacy@projob.nl dan wel per brief (Projob B.V. t.a.v. de Data Protection Officers, Van Baerlestraat 63-65, 1071 AR te Amsterdam). Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze verklaring
Projob kan deze privacyverklaring aanpassen wanneer dat nodig is om aan geldende wetten te voldoen. Bij inhoudelijke wijzigingen in deze privacyverklaring wordt de datum achter "laatst gewijzigd" onderdaan deze pagina geactualiseerd. Alle wijzigingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring zullen worden gecommuniceerd met diegenen op wie de wijzigingen van toepassing zijn. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de websites van Projob te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: 28 januari 2021.